Skip til hoved indholdet
    Hjem Virkemidler Tinnet Krat til Mossø

Tinnet Krat til Mossø

Strækningen fra Tinnet Krat til Mossø går gennem Hedensted og Horsens kommuner. I hver kommune er der en række fokuspunkter i forbindelse med håndtering af oversvømmelser, og der er fremlagt to virkemidler til strækningen.

I Hedensted Kommune er der særligt to fokuspunkter: Tørring By samt de naturmæssige og rekreative værdier i Natura 2000-området Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Gudenåen løber igennem Tørring By, og selvom der gennem god byplanlægning er taget højde for Gudenåens vand, er der områder i byen, som er i risikozonen ved meget forhøjede vandstande. Natura 2000-områdets lysåbne naturarealer plejes med græsning og høslet, hvilket vanskeliggøres af for store vandmængder i Gudenåen. Visse naturtyper, som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, vil gro til og forsvinde ved vedvarende påvirkning med næringsrigt vand, særligt hvis der ikke kan ske afgræsning eller høslæt. Kæret rummer desuden mange attraktive vandreruter, fugletårne og shelterpladser med stor rekreativ værdi, som er i risiko ved forhøjet vandstand i Gudenåen.

Gudenå i Horsens Kommune passerer enkelte mindre bysamfund. Vandløbsstrækningen har et stort naturligt fald (bundhældning) med en meget varieret bund. Der er strækninger, der er rige på grus, men der er også stedvis stor forekomst af sand, og på nogle strækninger er der betydelig sandvandring. Bredvad Møllesø er næsten fyldt op med sand. Gudenåen er på det meste af strækningen forholdsvis ureguleret, og det gør sammen med det relativt store fald denne del af Gudenåen til et usædvanlig flot vandløb efter danske forhold. Vandløbet har endvidere god vandkvalitet.

Strækningen i Horsens Kommune er næsten udelukkende omgivet af engarealer, hvoraf nogle afgræsses. Desuden er en del af de ånære arealer helt uden landbrugsmæssig udnyttelse. Der er dog en enkelt strækning, hvor vandløbet løber langs med dyrkede arealer. På denne strækning pumpes vandet fra disse marker ud i åen.

Strækningen fra Mattrup Å til Mossø er ikke underlagt en regelmæssig grødeskæring. I praksis foretages grødeskæring på delstrækninger ved ekstraordinær stor grødevækst, når det vurderes at kunne afhjælpe problemer for kanosejladsen under Bredstenbro og/eller afvanding af afgræsnings-/dyrkningsarealer. I de seneste år er der foretaget én årlig grødeskæring omkring Bredstenbro. Omfanget af grødeskæring i Horsens Kommune vurderes ikke at påvirke vandstanden i Uldum Kær i Hedensted kommune. Dette skyldes den store terrænmæssige højdeforskel.

Ophør af tidligere regelmæssig grødeskæring på gudenåstrækningen i Horsens Kommune forbedrer vandløbskvaliteten med hensyn til alle biologiske kvalitetselementer, dels en varieret sammensætning af vandløbsplaner, dels større mangfoldighed af smådyrs- og fiskefaunaen. Forbedringerne bidrager således positivt til opfyldelsen af målene i vandområdeplanerne.

Planlagte indsatser i Gudenåen i Horsens Kommune vurderes ikke at have væsentlige hydrauliske konsekvenser for opstrøms eller nedstrøms beliggende kommuner.

Generelt er det meget få bebyggede områder, der er i risiko for oversvømmelse fra Gudenå mellem Tinnet Krat og Mossø.

Strækningsspecifikke virkemidler:

Virkemidlerne omfatter en beskrivelse af virkemidlet, en vurdering af effekten samt en indledningsvis angivelse af de miljømæssige bindinger, der skal tages i betragtning ved anvendelsen. Realiserbarheden af virkemidlerne er vurderet ift. gældende lovgivning.